„Wychowywać to znaczy: nie deptać, nie poniewierać, nie gasić, nie śpieszyć – dziecko ma prawo być tym, kim chce”

/Janusz Korczak/

Szanowny Rodzicu

Jestem do Twojej dyspozycji, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka;

 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z nim;

 • chcesz porozmawiać o funkcjonowaniu dziecka w szkole;

 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;

 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić;

 • szukasz pomocy.

Zapraszam Państwa do kontaktu i spotkań w czasie zebrań i dni otwartych oraz w każdy czwartek od godziny 17:00 ( proszę o wcześniejszy kontakt za pośrednictwem dziennika elektronicznego).

Drogi Uczniu

Jestem do Twojej dyspozycji, gdy:

 • znalazłeś się w sytuacji, która jest dla Ciebie trudna i niezrozumiała;

 • masz problemy i nie wiesz, jak sobie z nim poradzić, do kogo zwrócić się o pomoc;

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie;

 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, rodzicami, rówieśnikami;

 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób;

 • masz ciekawy pomysł, chciałbyś nim podzielić;

 • chcesz porozmawiać, pożartować, opowiedzieć jak minął Ci dzień.

Zapraszam Cię do gabinetu pedagoga:

PONIEDZIAŁEK: 8:00 – 11:00

ŚRODA: 13.30 – 17:30

CZWARTEK: 13:00 – 18:00

Serdecznie zapraszam,
Alina Tukaj
pedagog szkolny

 

Pedagog szkolny - to (wg "Encyklopedii pedagogicznej") osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Definicja ta ustala niejako obszary działania i zakresy obowiązków pedagoga szkolnego, ale aby odpowiedzieć na zadane w tytule pytanie, należy skupić się na oczekiwaniach jakie w stosunku do niego mają osoby, z którymi współpracuje.

Organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka. Ale głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

Czego masz prawo oczekiwać decydując się na rozmowę z pedagogiem szkolnym?
Całkowitej dyskrecji, wszystko o czym powiesz zostanie na zawsze Twoje, nawet jeżeli   czasem pedagog będzie cię namawiał do poszerzenia grona wtajemniczonych to decyzja   będzie i tak należała tylko do Ciebie.
Życzliwej uwagi, niezależnie od tego z jaką sprawą zwrócisz się do pedagoga. 
Zostaniesz bardzo uważnie wysłuchana/y i na pewno ominą cię: pouczanie, moralizowanie, krytykowanie.
Otrzymasz za to informację na temat swojej sytuacji i propozycję porady oraz pomocy.

Wśród zadań pedagoga znajdują się:

 1. Pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi), wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;
 2. Określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce;
 3. Zorganizowanie zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla dzieci wymagających takiej pomocy;
 4. Współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, w tym: klas specjalnych, form integracyjnych, nauczania indywidualnego;
 5. Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 6. Koordynację działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej, tj. organizowanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki) ułatwiającej młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu;
 7. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;
 8. Współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
 9. Współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa).

 

 

Zzobacz również: http://polki.pl/we-dwoje/rola;pedagoga;we;wspolczesnej;szkole,artykul,6827.html

Zadania pedagoga:

1. Analiza badań psychologiczno – pedagogicznych.

2. Diagnoza czynników ryzykownych.

3. Rozmowy indywidualne z uczniami.

4. Warsztaty psychoedukacyjne.

5. Konsultacje dla rodziców.

6. Spotkania ze specjalistami.

7. Wymiana doświadczeń z rodzicami, nauczycielami i dyrekcją.